Terapi & Livsstrategi
Eva Malm
Old Phone
Ring mig:
0735-452923
Startsida bild

Mot företag

Problem med alkohol, droger eller andra missbruk inom företaget kan vara problematiskt och gå ut över företagets resultat. Som företag har man en skyldighet att hjälpa sina anställda ur ett destruktivt beteende. Genom Livsstrategi får ni de rätta verktygen för att hantera och förebygga situationer dessa situationer på arbetsplatsen.

Chefsstöd & coaching

Livsstrategi tillhandahåller professionellt stöd till arbetsgivare i deras ansvar då medarbetare visar sig ha:
- Alkohol- /Drogrelaterade problem.
- Anhörigproblematik.

För att förebygga liknande problem i framtiden ingår dessutom hjälp med debriefing och krishantering. Du som chef ges en möjlighet till fördjupad kunskap kring alkohol och drogberoende samt anhörigproblematik.

AD-policy

Livsstrategi hjälper till med att utforma Er AD-policy. Om sådan inte finns eller om befintlig policy behöver uppdateras eller revideras.

Arbetsmiljölagen föreskriver att varje företag ska ha utarbetat en alkohol- och drogpolicy. Den bör utarbetas tillsammans med anställda och fackliga representanter för att implementeras på bästa sätt i företaget. Exempel på vad som kan ingå i en alkoholpolicy är; grundsyn, syfte, mål och strategi, grundregler, förebyggande. Företagen skyldiga att erbjuda behandling (rehabilitering) till de som ber om hjälp att komma till rätta med sitt missbruk. Det finns minst dubbelt så många som är anhöriga till en beroendeperson. Som det ser ut idag erbjuds anhöriga inte någon behandling. Om detta skulle erbjudas är en trolig effekt att långtidssjukskrivning och förtidspensionering kommer att minska.

Utbildning

Livsstrategi tillhandahåller bland annat utbildning om olika typer av missbruk samt utbildning om anhöriga som lever i relationer där missbruk förekommer.

Utbildningen syftar till:

 • Att informera och förklara skillnader mellan missbruk och beroende. - Att öka förståelsen för sambandet mellan missbruk och skador
 • Att ställa diagnos och att komma med förslag till åtgärd då en medarbetare är i behov av stöd.

Behandling av missbruk & beroende

Beroende på företagets önskemål erbjuder jag endera en helhetsbehandling eller delmoment i behandlingsmodellen.

Helhetsbehandlingen består av följande moment:

 1. Motivering

  Genom motivation kan klienten själv förstå sin situation. Önskan till behandling och förändring blir då inte längre grundad i extern påtryckning, utan en internaliserad önskan till en högre livskvalitet.

 2. Diagnos

  Genom de verktyg jag använder mig av bedömer jag graden av missbruk. Via samtal kan de anställda hitta nya strategier och beteenden för att komma till rätta med sitt missbruk/beroende.

 3. Matchning

  Hur kan man uppnå ett optimalt val av rätt behandling till rätt klient i rätt miljö och tid utförd av rätt personal. Matchning startar från diagnos - prognos till behandlingsplanering.

  Matchningsmodellen är en väl dokumenterad och beprövad modell för att uppnå det bästa resultatet och kunna tillhandahålla "rätt" behandling.

  Då annan behandling krävs håller jag kontakt med klient, remitterande instans och institution under behandlingstiden. Vid behov går jag in med enskilda samtal. Tryggheten blir större för klienten och övriga inblandade. Att ta in anhöriga är av betydelse för behandlingen.

 4. Behandlingsmodell och filosofi

  Jag utgår från att missbruk och beroende består av en eller flera samverkande faktorer, och att det är behandlingsbart. Behandlingens mål är att klienten kan leva ett "normalt" liv utan att nyttja beroende­framkallande substanser eller sinnesförändrande medel.

  Det är viktigt att klienten förstår sin situation och får verktyg för att successivt öka sin livskvalitet. Det är emellertid viktigt att betona att det är klienten själv, i samråd med terapeuten, som får göra jobbet.

  Behandlingen utgår från kognitiva och existentiella terapimodeller, individuellt anpassade. Behandlingen är uppdelad i följande sessioner à 45 minuter veckovis:

  • Två diagnostiska samtalssessioner
  • Fyra inledande pedagogiska sessioner
  • Sex till åtta behandlings­sessioner
  • Tre uppföljnings­sessioner (med längre tidsintervall)
 5. Eftervård

  Jag arbetar från preventiva insatser till professionell eftervård med återfallsprevention.